divendres, 16 d’octubre del 2009IES M. Àngels CARDONA. Ciutadella

ACOMPANYA'M

L'IES M. Àngels Cardona impulsa un programa de relació entre el seu alumnat per afavorir un clima d'harmonia i convivència. El programa ACAMPANYA'M es proposa la tutoria entre iguals com a mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb uns objectius compartits que s’assoleixen a través d’un marc de relació planificat pel centre.

La UNESCO recomana la tutoria entre iguals com una de les pràctiques pedagògiques més eficients per a la qualitat de l'ensenyament. L’aprenentatge entre els aprenents és una modalitat d’interacció que dóna molta possibilitats i crea una riquesa gens menyspreable. Molts professors tenim l’experiència d’alumnes que rebutgen l’ajuda nostra, però en canvi accepten de bon grat l’ajuda d’un company de classe ja que l’ajuda entre iguals s’accepta millor perquè s’usa un mateix nivell de llenguatge i perquè es comparteixen interessos, motivacions, visions i referents.

El programa va destinat a tot l'alumnat pel que té d'aprenentatge cooperatiu, d'establiment de relacions i de coneixences de la diversitat cultural i lingüística. Però és especialment per a l'alumnat nouvingut que necessita un aprenentatge de la llengua vehicular dels ensenyaments i dels referents culturals i acadèmics i en general per a aquells alumnes que presenten alguns problemes d'endarreriment curricular.
Les experiències de centres que han implantat un programa d'ajuda mútua entre iguals demostren que no només l’alumne tutorat aprèn per l’ajuda que rep del seu company tutor, sinó que el tutor també aprèn, perquè ensenyar és la millor manera d’aprendre. En els centres educatius, l’ús de la tutoria entre iguals esdevé un instrument d’atenció a la diversitat, que mobilitza la capacitat mediadora dels alumnes i que fomenta la tolerància i la comprensió entre alumnes de diversa procedència i cultura.
Quan un alumne nouvingut s’incorpora al centre, l’acollida inicial ha de comptar amb la col·laboració de tota la comunitat educativa: professors, alumnes i pares. En aquest sentit, els companys de classe tenen un paper molt important en l’acollida del nouvingut. L’objectiu és triple: que s’integri, que aprengui la llengua de l’escola i que adquireixi els coneixements acadèmics i culturals que necessita. Un alumne guia, o un alumne que li faci de tutor és una bona manera de començar.

El programa ACOMPANYA'M es proposa els següents objectius generals:

1. Propiciar un clima de convivència.
2. Establir relacions de dimensió intercultural.
3. Donar la benvinguda acollidora al nouvingut i facilitar-li la incorporació al centre.
4. Educar en les actituds lingüístiques de respecte i lleialtat.


Els Objectius específics es poden concretar en:
1. Donar un suport cooperatiu entre els mateixos alumnes que afavoreix l’intercanvi, la interacció i la coneixença.
2. Facilitar l’aprenentatge natural de la llengua catalana, espontània, amb registres orals joves.
3. Millorar les actituds interculturals, d’acceptació, d’intercomprensió i enriquiment.
4. Facilita l’establiment de lligams emotius com a components bàsics de l’aprenentatge.
5. Facilitar la diversificació metodològica: ritmes diferents i estils d’aprendre diversos.
6. Afavorir l’aprenentatge autònom o l’autoaprenentatge.
7. Millorar el rendiment de l’alumnat amb més dificultats, com els nouvinguts, i afermar els coneixements de l’alumnat guia autòcton.
8. Millorar l’autoestima i l’autoimatge d’uns i altres.
9. Possibilitar més la comunicació i el clima de confiança.
10. Induir al coneixement cultural de l’entorn.


Les diverses modalitats que pot tenir el programa ACAMPANYA'M es poden concretar en:

• Voluntariat lingüístic
Parella lingüística per al domini oral de la llengua catalana d'alumnat d'incorporació tardana.
• Lectura compartida
Parella d'ajuda per a la comprensió de les lectures extensives de les àrees.
• Alumne - guia o alumne-padrí
Tutorització d'un nouvingut per a l'adaptació al centre durant les primeres setmanes que es pot allargar durant tot el curs per a la pràctica de la llengua viva.
• Grup de suport.
Grup heterogeni d'alumnes per a l'ajuda mútua en la realització de les tasques acadèmiques, treballs, deures, etc.

PROCEDIMENT

• Sessions de sensibilització al grup classe per part dels tutors sobre la llengua comuna i la riquesa de les altres llengües, sobre els prejudicis i les actituds lingüístiques.
• Redacció d'un pla d'actuació sobre temes i procediments per a les trobades.
• Informació al claustre i a tota la comunitat educativa sobre el programa i els seus valors.
• Tria dels alumnes padrins i dels apadrinats. Proposta de parelles.
• Sessions d'orientació als padrins i apadrinats sobre les normes a seguir, les directius i les recomanacions, així com les ajudes que tenen.
• Establiment d'un acte protocol·lari de signatura de contractes i formalització de parelles.
• Seguiment i avaluació del programa.
• Acte protocol·lari de lliurament de diplomes i reconeixements.

ORGANITZACIÓ

Establir calendari i horaris, així com fixar els espais de trobada.
Establir responsable d'organització i les ajudes disponibles.

DOCUMEMNTS DE GESTIÓ

• Contracte d'apadrinament.
• Fulls de seguiment i d'avaluació/valoració.
• Diplomes de reconeixement.
• Carnet d'ambaixador.
•Fulls d'orientació: procediment, temes, suggerències, tasques...
.Guió de les sessions.


ALTRES ASPECTES

Possibilitat d'organitzar un acte institucional d'àmbit local o municipal.
Fixació d'uns criteris per a la selecció dels alumnes participants.
Fixació dels criteris de compromís en el contracte.
Establir els ítems d'avaluació i els criteris de valoració.

dijous, 1 d’octubre del 2009

el bloc d'eina

bloc d'eina

La primera visita del curs 08-09


Els alumnes de PALIC de l’IES Josep M. Quadrado visiten els del M. Àngels Cardona
Ciutadella de Menorca/ Alumnes de PALIC
Els alumnes de PALIC de l'IES Josep M. Quadrado acompanyats de la seva professora Roser Mercadal van visitar l’aula de PALIC de l'IES M Àngels Cardona dia 15 de desembre del 2008.
Ens feia molta d’il·lusió aquesta trobada perquè nosaltres havíem visitat la seva aula dia 20 d’octubre.
Quasi tots els alumnes ens coneixíem i vam aprofitar per comentar com aprenem la llengua catalana i les activitats que hem fet durant aquest trimestre.
Nosaltres els vam oferir unes trufes que havíem fet el dia 12 i els vam fotocopiar la recepta d’aquestes postres nadalenques com a record de la seva visita.
Vam acordar que el segon trimestre aniríem a visitar amb velo les pedreres de l’Hostal.

Els alumnes que assistim a l'aula d'acollida provenim de diversos països i seguim uns aprenentatges de llengua i cultura per a integrar-nos a la societat menorquina. Per a nosaltres és molt important aprendre a comunicar-nos en català com a llengua pròpia de l'institut. Per açò necessitam l'ajuda de tothom.
Els alumnes de PALIC som: Jan i Dani de 1r.d’ES0 Jorge, Samba ,Hayat, Becky i M. Angélica de 2n d’ESO, Viviana i Raquel de 3r d’ESO, Lidia de 4t i Jan de 1r. de restaurant i bar.